ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 

  • Υποχρεωτική αναγραφή στα δικόγραφα των εισαγωγικών της δίκης δικογράφων της τακτικής διαδικασίας, της ημερομηνίας για την κατάθεση των προτάσεων. Ακολουθείται από την πρώτη στιγμή αυτό από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
  • Μεταξύ ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης προτάσεων και της ημερομηνίας της δικασίμου, μεσολαβεί σημαντικό χρονικό διάστημα,  στο οποίο ο ορισθείς Δικαστής θα μπορούσε, μέχρι και ένα μήνα πριν από την ημερομηνία της δικασίμου, με απόφαση του μη οριστική που  θα δημοσιεύεται στο βιβλίο που ήδη προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο και να έχει ισχύ από την δημοσίευση της σ’ αυτό,  αφενός να επισημαίνει τις αοριστίες που τυχόν θα έχει διαπιστώσει σ’ ένα εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο και να καλεί τον αντίστοιχο διάδικο μέχρι και την ημερομηνία της συζήτησης να θεραπεύσει την αοριστία αυτή. Αφετέρου να γνωστοποιεί την πρόθεση του να εξετάσει μάρτυρα κατά τη δικάσιμο, αλλά και τα προς απόδειξη θέματα, και από εκεί και πέρα να έχει δικαίωμα ο κάθε διάδικος να εξετάσει είτε ένα από  τα πρόσωπα των ενόρκων βεβαιώσεων που τυχόν θα έχουν προηγηθεί είτε όμως και ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο όμως θα οφείλουν να γνωστοποιήσουν με δήλωση τους στον επιληφθέντα δικαστή εντός 10 ημερών (ενδεικτική η προθεσμία) από την ανωτέρω δημοσίευση. Μετά την ημέρα της δικασίμου, η ίδια προθεσμία που προβλέπεται για την αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και για τον σχολιασμό από την πλευρά του αντιδίκου της συμπλήρωσης των αοριστιών από τον υποχρεωθέντα διάδικο.
  • Το πληρεξούσιο να μπορεί να προσκομίζεται μέχρι και τη συζήτηση, όπως συμβαίνει και με το δικαστικό ένσημο.
  • Κατά την προσκόμιση των εγγράφων στις 100 ημέρες, εάν από παραδρομή δεν γίνει προσαγωγή μετ’ επικλήσεως κάποιου εγγράφου που υπάρχει και αφορά την τήρηση του τυπικού της προδικασίας (π.χ. έκθεση επιδόσεως, πιστοποιητικό μεταγραφής ή εγγραφής μίας αγωγής στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή στο κτηματολόγιο (για τις εμπράγματες), Κτηματολογικό Φύλλο και Διάγραμμα, Έκθεση του ΟΚΧΕ για έγκριση της αιτούμενης γεωμετρικής καταβολής (για τις αγωγές Κτηματολογίου),  η προσκόμιση όμως του εγγράφου αυτού να είναι επιτρεπτή εντός της προθεσμίας των 15 ημερών (σε χρόνο προγενέστερο ίσως της τελευταίας, ώστε να μπορεί ν’ ανταπαντήσει με την προσθήκη του ο αντίδικος), στην περίπτωση που από την καθυστερημένη αυτή προσκόμιση, η οποία δεν θα οφείλεται σε δόλο του υπόχρεου,  δεν υπάρχει δικονομική βλάβη του άλλου διαδίκου.
  • Επαναφορά της παρ. 3 του άρθρου 400, σύμφωνα με την οποία μπορούσαν να εξαιρεθούν από μάρτυρες όσοι μπορεί να έχουν συμφέρον από τη δίκη, καθώς η αφαίρεση της παραγράφου αυτής από το εν λόγω άρθρο, καθιστά σχεδόν κενό γράμμα τη δυνατότητα του διαδίκου να προβάλει ένσταση εξαίρεσης κατ’ άρθρο 423 ΚΠολΔικ (το οποίο προβλέπει αναλογική εφαρμογή του άρθρου 400) πριν την όρκιση κάποιου μάρτυρα.
  • Να μη γίνεται λύση των επαγγελματικών μισθώσεων στην περίπτωση του πλειστηριασμού του μισθίου, όταν για την μίσθωση αυτή έχει γίνει ανάρτηση του μισθωτηρίου στο σύστημα ΤΑΧΙS, ισχύει η συμβατική διάρκεια, και πληρώνονται τα μισθώματα. Τυχόν δηλώσεις για εξόφληση των μισθωμάτων και για μελλοντικούς χρόνους δεν θα δεσμεύουν τον πλειοδότη, και ο μισθωτής θα μπορεί να αναζητήσει την ζημία του από τον προηγούμενο εκμισθωτή κατά τις διατάξεις περί του αδικαιολογήτου πλουτισμού.
  • Κατάργηση των πολλαπλών κατασχέσεων, ώστε εάν μπορεί ο οφειλέτης να ικανοποιήσει τον εκάστοτε δανειστή – επισπεύδοντα να το κάνει, με προσδιορισμό βέβαια από τον Δικαστή του οικονομικού και του χρονικού πλαισίου εντός του οποίου πρέπει να δίνεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής από τον οφειλέτη προς τον δανειστή της οφειλής του, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν ο πλειστηριασμός του ακινήτου.  
  • Επαναφορά του τρόπου κατάταξης ως είχε στο προηγούμενο άρθρο 977 ΚΠολΔικ, χωρίς να υφίσταται το προνόμιο της παρ. 2 του άρθρου 976 ΚΠολΔικ.
  • Υποχρεωτικότητα μεταγραφής στα βιβλία διεκδικήσεων ή εγγραφής στα κτηματολογικά φύλλα κάθε αγωγής που μπορεί να επηρεάζει την εμπράγματη κατάσταση ενός ακινήτου (π.χ. μέμψη άστοργης δωρεάς, ακύρωση δωρεάς λόγω αχαριστίας κλπ), όπως δηλαδή έγινε με την αγωγή καταδολίευσης δανειστών, και έτσι θα επιλυθεί και η νομική αβεβαιότητα που προκαλείται από την σημερινή κατάσταση σε πολλά επίπεδα.

 

 

_____________________________